LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS DE LA BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ
Per Resolució d'Ajuntament de data 27 de juliol, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos de la Borsa Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Benirredrà.
27/07/2017
Ja podeu consultar els resultats provisionals d'admesos de la Borsa Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Benirredrà, per resolució de l'Ajuntament.
 
Vist que mitjançant Resolució de l'Ajuntament n.º 203/2017, de data 5 de maig, es va procedir a l'obertura del termini per a la presentació d'instàncies per a la incorporació a la Borsa Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Benirredrà, i mitjançant decret 270 de 9 de juny es va ampliar el termini de presentació d'instàncies fins al 30 de juny; i es va disposar la publicació de nota informativa juntament amb el text íntegre de les Bases generals reguladores de la Borsa Social d'Ocupació en el Tauler d'anuncis i en la pàgina web d'aquest Ajuntament.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies i vista la proposta de l'equip tècnic encarregat de la baremació.
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que estableix la Base 10ª de les Bases Generals.
 
RESOLC
 
PRIMER. Aprovar la llista provisional d'admesos de la Borsa Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Benirredrà, segons consta en Annex 1.
 
SEGON. Ordenar la seva publicació en el Tauler d'anuncis i en la pàgina web d'aquest Ajuntament durant deu dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
 
ANNEX 1
 
La Secretaria-Interventora
 
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31