Ajornament de la sessió plenària ordinària del mes de març de 2020

EDICTE
Vist que el Ple de la Corporació en Sessió Extraordinària de data 27 de juny de 2019, en votació ordinària, per unanimitat dels nou membres, VA ACORDAR:
 
PRIMER.- CELEBRAR SESSIÓ ORDINÀRIA de Ple de l'Ajuntament cada 3 mesos naturals que es durà a terme l'últim dijous de cada un dels mesos de març, juny, setembre i desembre i, si aquest  fos festiu, el dia hàbil immediatament posterior.
 
SEGON.- FACULTAR l'Alcaldia perquè siguen convocats a les hores que estime convenient segons l'època de l'any en què tinguen lloc, establint amb caràcter supletori les 20:00 hores (vint hores), sense perjudici del que disposen els articles 78 i 79 del R.O.F., en relació amb el règim de sessions extraordinàries i / o urgents. 
 
Vist que, d'acord a l'anterior, la propera sessió plenària ordinària corresponia celebrar-se el mes de març.
Considerant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Considerant, entre d'altres:
- Circular als Ajuntaments de l'Agència de Seguretat i Emergències, i en el marc de les actuacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia ocasionada pel COVID-19, i com a continuació del que estableix el Decret 4/2020, de 10 de març, per la qual s'han remès recomanacions a aplicar pels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a prevenir les conseqüències de la mateixa.
- Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'AGE amb motiu del COVID-19, de 10 de març de 2020.
Considerant el procedir seguits per altres entitats locals de la província, i molt especialment la pròpia Diputació de València.
Vist que l'article 21.1 m) de la LRBRL, estableix que l'alcalde té la competència per a «Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple »
Tenint en compte les mesures de limitació de la circulació de les persones aprovades pel Reial Decret i la seua disposició addicional tercera, la qual reconeix la paralització dels terminis.
Pel present, en ús de les competències que l'article 21 de la Llei 7 / 1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 41 de Reial Decret 2.568 / 1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, atribueixen a aquest Ajuntament,
 
RESOL
 
PRIMER. Ajornar la sessió de Ple municipal corresponent al mes de març de 2020, així com les comissions informatives que precedeixen el mateix, pels motius recollits en la part expositiva d'aquesta Resolució, i fins que perda vigència l'estat d'alarma i les mesures de salut pública indicades.
 
SEGON. Notificar aquesta Resolució a tots els regidors i donar màxima difusió a la mateixa, mitjançant la seua publicació al tauler d'anuncis de la pàgina web municipal, així com per altres mitjans pels quals es considere i siga possible la seua difusió.
 
TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que se celebre.