Bases per a la constitució d'una Borsa de Peó de manteniment

 
És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, per a posteriors contractacions laborals temporals, com Peó de manteniment, dotada amb les retribucions que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i Pressupost General Municipal.
La descripció de la plaça es detalla en l'Annex II d'aquesta convocatòria.
 
Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el seu lloc web.
 
El termini de presentació de  sol·licituds  és de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
A la sol·licitud s'acompanyarà:
-Documentació acreditativa dels mèrits que el candidat desitja que se li valoren en el concurs, atenent als mèrits que poden ser al·legats i que es recullen a la base huitena.
-Document que acredite la nacionalitat o condicions que al·leguen.
Currículum vitae.
-Vida laboral.
Per poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir, en la data en què conclogua el termini de presentació d'instàncies, els següents requisits  (art. 56 TREBEP) i mantenir-los fins al moment de la formalització del contracte de treball, excepte la situació laboral com a desocupat, que haurà de complir en el moment de formalització del contracte:
a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015 (TREBEP).
b) Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies del títol de Nivell de formació equivalent a Educació Primària, Certificat d'Escolaritat o acreditació dels anys cursats i de les qualificacions obtingudes en l'educació secundària obligatòria o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant un certificat expedit a l'efecte per l'Administració competent.
en el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
c) Habilitació: No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
d) Estar en possessió del carnet de conduir: B
e) Compatibilitat funcional: No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.