programa BENIRREDRÀ ET BECA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA:
Vist que l'Ajuntament de Benirredrà pretén col·laborar en la formació i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits de les persones joves estudiants i de residents al municipi, mitjançant el programa BENIRREDRÀ ET BECA.
Aquest Ajuntament-Presidència, en virtut de les facultats conferides per l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
 
RESOL:
 
Aprovar les bases de la convocatòria BENIRREDRÀ ET BECA per a la concessió de 4 beques de formació a l'Ajuntament de Benirredrà que a continuació es transcriuen en el document adjunt signat electrònicament.
 
L'Ajuntament de Benirredrà preten col·laborar en la formació i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits de les persones joves estudiants i de residents al municipi, mitjançant AQUESTA convocatòria.
 
L'Objecte de la present convocatòria és la CONCESSIÓ de fins a un Màxim de 4 beques en les Àrees d'activitat Següents:
 
SUPORT A  L´ADMINISTRACIÓ Economia, ADE, Empresarials, Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, T. Gestió Administrativa, T.S. Administració i Finances, T.S Assistència a la Direcció. 2
SUPORT INFORMÀTIC Informàtica. T.S Informàtica 1
SUPORT ESPORTIU   1

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de les presents bases en el web http://www.benirredra.es i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament https://benirredra.sedelectronica.es fins el 23 de Juny de 2020.

document adjunt amb les bases de la convocatòria

Formulari d'inscripció

Presentació Telemàtica