Termini des del 13 de juliol al 27 de juliol de 2020 fins les 14:00 hores

XI Premis als millors expedients acadèmics de joves de Benirredrà

Publicació de les bases dels XI Premis als millors expedients acadèmics de joves de Benirredrà
-
L'Ajuntament de Benirredrà, a proposta de la Regidoria d’Educació convoca els XI Premis als millors expedients acadèmics de joves de Benirredrà. Es tracta de crear un estímul per a l'alumnat dels diferents nivells educatius d’ESO, Batxillerat, Graus Mitjà i Superior i Graus Universitaris.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vist que, es intenció de la Corporació de Benirredrà premiar a aquells estudiants que hagen obtingut millor expedient acadèmic durant el curs 2019-2020,
La despesa es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 323/48000 del Pressupost Municipal de 2020.
Esta Alcaldia-Presidència, en virtut de les facultats conferides per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ACORDA:
PRIMER. Donar aprovació a les Bases de la convocatòria “XI Premis als millors expedients acadèmics de joves de Benirredrà” que regiran el concurs per al lliurament d’aquests premis i que es transcriuen a continuació:
“L'Ajuntament de Benirredrà, a proposta de la Regidoria d’Educació convoca els XI Premis als millors expedients acadèmics de joves de Benirredrà. Es tracta de crear un estímul per a l'alumnat dels diferents nivells educatius d’ESO, Batxillerat, Graus Mitjà i Superior i Graus Universitaris.

BASES:

1 . Podran participar tots els alumnes de Benirredrà que en el curs escolar 2019-20 hagen finalitzat 4t. d'ESO, 2on. de Batxiller o Cursos de Graus Mitjà i Superior, o Grau Universitari.
2 . S'entendrà per alumnes de Benirredrà tots aquells que estiguen empadronats al municipi.
3 . El premi estableix tres categories amb un premi en cadascuna d'elles:
-CATEGORIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: 1er. Premi: millor expedient acadèmic d'ESO.
-CATEGORIA BATXILLERAT-GRAUS MITJÀ I SUPERIOR: 1er. Premi: millor expedient acadèmic de Batxillerat o Graus Mitjà i Superior.
-CATEGORIA UNIVERSITÀRIA: 1er. Premi: millor expedient acadèmic de Grau Universitari.
4 . Els alumnes que desitgen participar hauran d'inscriure's del 13 de juliol al 27 de juliol de 2020 fins les 14:00 hores, emplenant la sol·licitud d'inscripció que es disposa a l'Ajuntament, Biblioteca i el web municipal. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines municipals o Biblioteca.
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada necessàriament de la següent documentació:

-Original i còpia del Certificat de l'Expedient Acadèmic dels diferents cursos, amb la nota mitja adient.
-Fotocòpia del DNI.
-Autorització del pare/mare o tutor legal per a la possible difusió en els mitjans de comunicació del nom i/o imatge dels escolars aspirants al premi (només en els casos de menors d'edat). Els escolars majors d'edat hauran de signar personalment aquesta autorització.
5. La proposta de resolució serà realitzada per la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Benirredrà, conforme al criteri de selecció objectiu de la nota més alta de l’expedient acadèmic, d’entre els aspirants del mateix nivell. L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria serà l’Alcalde-President.
6. En cas d'empat tècnic en alguns dels expedients, es sortejarà el premis entre els aspirants. La llista dels alumnes premiats es farà pública al tauler d’anuncis i al web municipal de l’Ajuntament de Benirredrà. Igualment, se'ls comunicarà personalment als interessats. El lliurament dels premis als guanyadors es farà el dimecres 29 de juliol de 2019 a les 18:30 hores a l’Ajuntament de Benirredrà.
7 . Els premis atorgats segons les diferents categories són:
-CATEGORIA ESO: Diploma i premi de 50 € per a l’adquisició de material educatiu, informàtic i/o esportiu.
-CATEGORIA BATXILLERAT-GRAUS MITJÀ I SUPERIOR: Diploma i premi de 100 € per a l’adquisició de material educatiu, informàtic i/o esportiu.
-CATEGORIA UNIVERSITÀRIA: Diploma i premi de 150 € per a l’adquisició de material educatiu, informàtic i/o esportiu.
8. L'Ajuntament de Benirredrà es reserva el dret de donar publicitat al Premi en els diferents mitjans de comunicació, podent aparèixer els noms i imatge tant dels aspirants com dels premiats.
9. Les dades personals seran incorporades en un fitxer, sent tractats de forma totalment confidencial (Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades) i únicament podran ser utilitzats per a l'estricte compliment de les funcions derivades de la convocatòria.
10. Una vegada resolt el concurs i finalitzat els termini d'al·legacions, la documentació confidencial podrà ser retirada pels interessats en el termini màxim de 3 mesos des de la data de la resolució.
11. L'aprovació d'aquestes Bases correspon a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament.
12. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases.

S'adjunta document original signat electrònicament i Formulari d'inscripció.