BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A POSTERIORS CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS D'AUXILIAR ADMINISTRATIU, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Vist que és necessari constituir una Borsa de treball per a posteriors contractacions laborals temporals d'Auxiliar Administratiu, per diferents causes.

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal que conformarà la borsa de treball per a posteriors contractacions laborals temporals d'Auxiliar Administratiu i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les Bases de Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d'una Borsa de treball per a posteriors contractacions laborals temporals d'Auxiliar Administratiu, en els següents termes:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A POSTERIORS CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS D'AUXILIAR ADMINISTRATIU, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.

Els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran a l’Alcalde de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Bases i solicitud en document adjunt signat electrònicament.