MESURES ECONÒMIQUES

Amb la declaració de l'Estat d'Alarma de suspensió excepcional de l’activitat a tot el territori nacional com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19, l'Ajuntament de Benirredrà ha posat en marxa una sèrie de mesures pal·liatives de tipus fiscal, tributari i recaptatori encaminades a alleujar la situació que estan vivint els autònoms, les empreses i els particulars.
L'objectiu que pretén L’Ajuntament de Benirredrà amb aquestes mesures, conjuntament amb les accions de la resta d’Administracions Públiques, és pal·liar la situació econòmica i social que està generant la crisi sanitària del Coronavirus, i alleujar la situació de les empreses i autònoms, així com pal·liar els danys que esta situació haja pogut tenir cap als veïns i veïnes del municipi.
Les mesures que es pretenen aconseguir, des de la paralització de l'activitat al nostre poble, incidiran en el pagament dels tributs municipals i preus públics dels diferents serveis municipals que han quedat afectats per aquesta situació d'emergència.
Totes aquestes mesures econòmiques han sigut consensuades amb tots els grups municipals, perquè no és altre el propòsit que el millor per als nostres veïns i veïnes.
 
L'Ajuntament de Benirredrà, ha resolt, mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 2 d’abril de 2020, la posada en marxa de les següents mesures econòmiques:
Posar en marxa MESURES ECONÒMIQUES PAL·LIATIVES en:
 
1. La compensació de l'import corresponent de taxes i preus públics municipals següents, pel termini de suspensió de l’estat excepcional:
- Taxa per ocupació de via pública de taules i cadires de bars.
- Taxa pel servei de l’Escola Infantil Municipal.
- Taxa per ocupació per parades o casetes (Venda ambulant).
- Preus públics dels cursos municipals.
- Resta de taxes i preus públics s’estudiaran de manera individualitzada al cas concret.
2.Respecte a la Recaptació tributària, la competència de la qual està delegada en la Diputació de València:
- La Diputació de València ha ampliat el període de cobrament en voluntària fins el 1 de juliol de 2020 dels tributs dels ajuntaments respecte del Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals (Taxa de Recollida de Fem).
- Ampliar els terminis de cobrament en voluntària de la resta de tributs posteriors, de la mateixa manera que en el cas anterior.
3.Instar a l'Administració de l'Estat perquè determinats impostos, com el d'Activitats Econòmiques es module i es puguen establir bonificacions per a aquelles entitats, empreses i autònoms que hagen sigut perjudicats econòmicament com a conseqüència de la crisi del COVID-19.
4.Instar a l'Administració de l'Estat a què les entitats locals puguen establir bonificacions en els tributs locals per a aquells sectors de l'activitat econòmica més perjudicats i per aquelles famílies que es queden en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la crisi del COVID-19.
            Benirredrà, amb data al marge.
                                                       L’Alcalde-President,
                                                                            Emilio Falquet Sesmero.