Recomanacions a aplicar pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a prevenir les conseqüències de l'epidèmia ocasionada pel COVID-19

L'Ajuntament de Benirredrà, seguint les actuacions establertes per l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana en la 1a Circular de 11 de març de 2020, en què apareixen les recomanacions a aplicar pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a prevenir les conseqüències de l'epidèmia ocasionada pel COVID-19 en ús de les facultats d'auto organització que té aquest Ajuntament,
 
                         RESOLC:
 
PRIMER.- SEGUIR i fer pròpies les actuacions de l'Agència de Seguretat i Emergències consistents en:
 
"En el marc de les actuacions extraordinàries amb motiu de l'epidèmia ocasionada pel COVID-19, i com a continuació del que estableix el Decret 4/2020, de 10 de març, es remeten les següents recomanacions a aplicar pels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a prevenir les conseqüències d'aquesta epidèmia.
L'epidèmia ocasionada pel COVID-19 planteja greus problemes per l'elevada demanda de mitjans sanitaris que suposa. D'altra banda, l'efecte que té sobre la població, no només en termes de la pròpia malaltia sinó també de l'alarma social que poden desencadenar efectes concatenats i arribar a limitar el funcionament de les activitats econòmiques i empresarials de les zones on es produeixen.
Per tant, a més dels efectes sobre la salut que provoquen, cal considerar tots aquells problemes que es poden derivar de la reacció de la població davant la situació de risc, d'altra banda lògica i comprensible i també l'impacte sobre certes activitats econòmiques , socials i els serveis bàsics, per causa d'una incidència elevada de la malaltia en els i les treballadores i treballadors.
En aquest sentit, des de la perspectiva de la gestió de la crisi es fan necessàries actuacions orientades a disminuir la propagació de la malaltia i a evitar l'alarma social a través d'una transmissió d'informació clara i actualitzada sobre la situació i la seua actualització constant en el temps .
Així i tot, donades les característiques sanitàries d'aquest tipus de situacioens, les actuacions han de ser realitzades en estreta coordinació amb les definides per les autoritats competents en Salut Pública (OMS, Ministeri i Conselleria de Sanitat) que són els que lideren l'estratègia general.
 
VULNERABILITAT: GRUPS DE POBLACIÓ DE RISC
Tenint en compte la vulnerabilitat de la població i la transmissibilitat del patogen, s'han de definir els grups de risc i de més transmissibilitat d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.
 
VULNERABILITAT DELS SERVEIS:
Davant d'una elevada taxa d'afectació, és previsible un absentisme laboral per malaltia, aïllament, contenció o per tenir cura de familiars malalts, causat per això una afecció real en la població i possiblement incrementat per una certa alarma social.
Tot això farà disminuir la productivitat de les empreses, i caldrà assegurar els serveis imprescindibles per al funcionament de la societat per minimitzar els efectes de l'emergència i per evitar la paralització de la societat.
Es distingeixen, a nivell operatiu, tres tipologies de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat:
1. Serveis de salut, seguretat i emergències: Serveis sanitaris, Serveis de seguretat ciutadana, Serveis de prevenció, extinció d'incendis i Salvament, Serveis de Protecció Civil i logístics.
2.Suministros bàsics i sanejament: producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. 
3. Altres serveis imprescindibles per al funcionament de la societat: Transport, Servei portuari i aeroportuari, Finances, Comunicacions, Comerç, Turisme, Administració pública i serveis d'atenció a l'ciutadà, Educació, Serveis Judicials, Serveis Funeraris
Per a tots aquests serveis els organismes responsables ja siguen d'àmbit públic o privat han d'establir un pla de contingència amb les mesures necessàries per garantir el seu funcionament, al menys en situació de "serveis mínims".
 
PLANS DE CONTINGÈNCIA MUNICIPALS
Les actuacions d'un municipi davant d'aquesta emergència es desenvoluparan en el marc del seu Pla de Contingència Municipal.
 
RESPONSABILITATS DELS AJUNTAMENTS:
Les responsabilitats de l'Ajuntament, per mitigar les conseqüències d'aquesta emergència són:
 • Determinar els elements especialment vulnerables.
 • Coneixer els mitjans i recursos del municipi.
 • Estudiar la situació en la qual es troben els serveis imprescindibles per al funcionament del municipi així com l'estat de prestació dels subministraments bàsics i altres serveis imprescindibles
 • Informar la població en general.
 • Organizar i mobilitzar els Serveis Municipals així com el Voluntariat.
 • Organizar la logística, a nivell municipal que pugua ser necessària en el transcurs de l'emergència.
 • Reforzar els serveis socials d'atenció a col·lectius de població especialment vulnerable
 • Requerir a entitats privades i particulars la prestació de col·laboració si això és necessari.
En funció de l'evolució de la situació al municipi, aquest podrà activar el Pla Territorial d'Emergència municipal, amb la constitució de l'CECOPAL, comunicant
aquesta activació a CCE Generalitat.
 
L'AUTOPROTECCIÓ EN EL SECTOR DE SERVEIS BÀSICS:
Resulta imprescindible que les empreses de subministraments bàsics i de sanejament, i les de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat preveguen les mesures necessàries per mantindre el funcionament de les seues instal·lacions en el supòsit que l'emergència associada a la malaltia sigua de dimensions tal que implique la impossibilitat de treballar de gran part de personal de la mateixa.
Aquestes mesures han de orientar-se en les següents adreces:
 • Aplicar les mesures d'autoprotecció recomanades per les autoritats sanitàries per minimitzar el contagi de l'agent causant de la malaltia.
 • Elaborar procediments telemàtics de treball, en els casos en què sigua possible pel tipus de treball i pel grau d'afectació dels treballadors.
 • En els casos en què no sigua possible el teletreball, elaborar protocols que garanteixquen una ràpida substitució del personal afectat per personal amb una formació adequada per les funcions a realitzar.
S'adjunta a aquesta circular una recomanació en matèria d'autoprotecció a adoptar en els establiments relacionats amb la prestació de Serveis Bàsics / Imprescindibles per al funcionament de la comunitat.
Finalment i pel que fa a aquells centres de cura, reunió o esplai de persones pertanyents als grups de risc, s'hauran de seguir les recomanacions que s'estan dictant per les autoritats sanitàries i les de Benestar Social i en qualsevol cas, s'hauran d'adoptar les mesures d'autoprotecció que s'acompanyen en l'annex, prestant especial atenció a aquelles de caràcter higiènic i aquelles de limitació d'activitats i control d'accessos.
Mesures preventives a nivell laboral per al personal i centres de treball dels Serveis Essencials
A causa de l'epidèmia sanitària relacionada amb el COVID-19, des de la AVSRE, seguint les recomanacions de la Conselleria de Sanitat, s'està treballant en les mesures tècniques i operatives per atendre demandes extra derivades d'aquest episodi, així com garantir la continuïtat de la prestació dels serveis a la ciutadania.
Es traslladen les següents recomanacions a implantar en els seus serveis i centres de treball. D'acord amb l'anterior, i amb caràcter immediat, es recomanen les següents mesures individuals i col·lectives:
 
1.Reducció de visites i reunions amb personal extern a les absolutament imprescindibles i necessàries per garantir el funcionament de el Centre de Treball.
2.Suspensión de:
 •  Visites divulgatives
 •  Impartició / recepció de cursos
 •  Cessions de lloc de reunió a altres organitzacions
3.Procedir a la declaració de "zones sensibles". En aquestes zones conflueix proximitat i presència de més persones del que és habitual, sent precís en elles: accedir en condicions d'higiene individual i reforçar la freqüència de la neteja i desinfecció.
Aquestes zones han de ser conegudes per la totalitat del personal per adoptar les mesures d'higiene individual necessària:
 •  Sales 24 hores (i sales extraordinàries que s'activen a l'efecte)
 •  Sales de descans
 •  Lavabos
 •  Sales de reunió
4.Higiene individual
 •  Evitar l'estrenyiment de mans en les salutacions de cortesia.
 •  Rentat regular de mans.
 •  Evitar tocar-se ulls, nas o boca si no hi ha rentat previ i adequat de les mans.
 •  Control de la tos: En cas d'accés de tos, tossir sobre mocador, colze o màniga.
 •  No compartir begudes ni aliments ni parament comú. Utilització de parament personal o d'un sol ús.
 •  En el cas de compartir ordinadors i teclats, s'aplicaran les mesures de rentat de mans abans i després d'iniciar el torn.
5. En cas de presència de símptomes avisar el responsable immediat,
 •  En el cas d'estar en el lloc de treball, sortir d'ell mateix seguint indicacions.
 •  En el cas d'estar fora de el lloc de treball: contactar amb Sanitat a través de l'900.300.555 i avisar el responsable de la seva organització.
6.Higiene col·lectiva:
 •  Procedir a la ventilació de totes les dependències 2 o 3 vegades a el dia.
 •  Netejar les superfícies de banys i cuines amb lleixiu a dilució.
 •  Netejar els plats i gots al rentavaixelles amb temperatura superiors a 60ºC
7.Accesos: restringir l'accés al personal no absolutament necessari a les sales i zones 24 hores.
 
8.Acces al lloc de treball a l'inici de la jornada laboral: adoptar prèviament a la incorporació diària al centre de treball, o després d'una sortida de la mateixa, les mesures esmentades d'higiene individual per evitar riscos en el grup de treball. En particular el rentat minuciós de mans.
 
9. D'acord amb totes aquestes mesures, hauran d'extremar les mesures en matèria de seguretat i neteja de les instal·lacions.
 
És important el manteniment i la vigilància d'aquesta sèrie de mesures d'autoprotecció.
Aquestes mesures tenen caràcter de recomanació i són complementàries i subsidiàries a les que defineixca cada establiment, a través del seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals. "
SEGON.- Aprovar mitjançant la present resolució les mesures i instruccions preventives indicades.
 
TERCER.- Aquestes mesures són extraordinàries i de caràcter temporal i tenen la finalitat d'unir la protecció de la salut de les ciutadanes produint efectes des del moment de la seua signatura.
 

document original signat electrònicament.