Recomanacions Residus domèstics COVID-19

Vos informem de les recomanacions sobre la gestió de residus domèstics de casos de COVID-19 en aïllament domiciliari, basat en les recomanacions que el Ministeri de Sanitat ha elaborat en un document tècnic sobre maneig domiciliari del COVID-19

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf) .

D'acord amb aquest document:

  1. Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un poal de fem disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
  2. La bossa de plàstic (BOSSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem (BOSSA 2), al costat de l'eixida de l'habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador (o els Equips de Protecció Individual del personal sanitari –ulleres, màscara, guants- que haja atés al pacient a domicili) i es tancarà adequadament abans d'eixir de l'habitació.
  3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà en la bossa de fem (BOSSA 3) amb la resta dels residus domèstics. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.
  4. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.
  5. La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada (color groc per a envasos, color blau per a paper, color verd per a vidre, o contenidor per a tèxtil) o el seu abandó en l'entorn.

Vos preguem la vostra col·laboració.

Gràcies!!

infografia en  pdf         document recomanacions en pdf