Relació provisional d'admesos i exclosos borsa auxiliar administratiu

ANUNCI

Per Resolució d'Ajuntament nº 387/2020, de data 19 d'octubre, es va aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució d'una Borsa de treball per a posteriors contractacions laborals temporals de Auxiliar Administratiu, per diferents causes, del tenor literal següent:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atès que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la constitució d'una Borsa de treball per a posteriors contractacions laborals temporals de Auxiliar Administratiu, per diferents causes.

Vistes les bases aprovades juntament amb la convocatòria en Resolució d'Alcaldia núm 327/2020, de data 11 de setembre.

Vist l'anunci publicat en el BOP nº 184, de data 23 de setembre de 2020.

De conformitat amb l'article 15 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat de personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3! 2017, de 13 de gener, de Consell, i l'article 21.1.g) de la Llei 7! 1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos (en document adjunt signat electrònicament).

SEGON. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de cinc dies hàbils, a partir de la publicació d'aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

TERCER. Publicar en el tauler d'anuncis, pàgina web i seu electrònica de l'Ajuntament, la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns.

El que es fa públic, de conformitat amb el que disposa l'article 15 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat de personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, en relació amb l'article 20 de el Reglament General d'ingrés de personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març.