Benestar Social. Tràmits

SERVEI DE CITA PRÈVIA

Has de sol·licitar cita prèvia per atenció personalitzada.

Ho has de fer punxant en aquest enllaç.

 

SERVEI D´AJUDA A DOMICILI (SAD)

El S.A.D. és una Prestació Comunitària Bàsica de Serveis Socials, que consisteix en prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència. És una prestació de caràcter complementari i transitori, que no eximeix a la familia de les seues responsabilitats i que, a través de personal qualificat i supervisat presta ajuda a families o persones soles. Mai vindrà a suplir altres serveis públics o privats de caràcter permanent referits a la salut, habitatge, etc. si bé ha de propiciar-se de la derivació cap a altres recursos més idonis quan la situació de l'usuari requerisca de cures més especialitzades, que donen major resposta a les seues necessitats (centres de dia, residències de tercera edat, centres de salut mental, etc.).

REQUISITS:

· Estar empadronats en el municipi de Benirredrà

· Que quede acreditada la situació de necessitat arreplegada en el Reglament de gestió municipal del Servei d’ajuda a domicili.

· Acreditar la situació econòmica d’acord amb l’ordenança Municipal que regula el SAD amb la documentació requerida en la citada ordenança.

· Tindre iniciat  el tràmit per al reconeixement de Dependència.

Per a tramitar aquest servei dirigir-se  al Departament de Serveis Socials l’Ajuntament de Benirredrà

Formulari de Sol·licitud

Reglament SAD

TELEASSISTÈNCIA

 

Aquest servei proporciona ajuda als usuaris, davant de situacions d'emergència, i només polsant un botó del dispositiu que porten damunt, poder contactar amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.

REQUISITS:

·  Estar empadronats en el municipi de Benirredrà

·  La persona ha de viure a soles o amb altra persona de semblants característiques

·  Ha de disposar de línia de telèfon

·  Tindre 70 anys complits o 65, si te una discapacitat de igual o major al 65% reconeguda oficialment.

·  Complir els requisits de renda i la resta de requisits nomenats en el Reglament del servei de Teleassistència

http://www.dival.es/es/bienestar-social/content/teleasistencia-domiciliaria

http://www.dival.es/es/bienestar-social/content/preguntas-frecuentes

   DOCUMENTACIÓ:

·  Certificat de convivència

·  DNI del sol·licitant i de la unitat familiar

·  Informe de salut per al reconeixement de prestacions (Centre de Salut).

·  Fotocopia SIP

·  Certificat de pensions

·  Si en la unitat familiar hi ha membres en edat laboral deuran presentar la documentació relativa  al seus ingressos (nòmines, declaració de IRPF, certificats de prestacions...)

Per a tramitar aquest servei dirigir-se  al Departament de Serveis Socials l´Ajuntament de Benirredrà

 

DEPENDÈNCIA

Per a tramitar aquest servei dirigir-se  al Departament de Serveis Socials l´Ajuntament de Benirredrà

 

DISCAPACITAT

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=376

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES

http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_jubilacion/index.htm

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

L'objecte és la sol·licitud d'ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.

REQUISITS:

·   Estar empadronats en el municipi de Benirredrà i residir de forma habitual en el municipi amb una antiguitat, almenys d’un any.

·   Que en la unitat familiar no existisca absentisme escolar .

·   No disposar de cap altra ajuda ni prestació per al mateix fi otorgada per un organisme públic.

·   Estar inscrit com a demandant d´ocupació.

·   Altres requisits contemplats en les Instruccions relatives al procediment i tramitació d´Ajudes d´Emergència Social i Desenvolupament Personal d Persones de la Tercera Edat.

DOCUMENTACIÓ:

·  DNI del sol·licitant i de la unitat familiar

·  Certificat de convivència i empadronament

·  Fotocopia del llibre de família

·  Compromís de contraprestació firmat per la persona sol·licitant i la unitat familiar.

·  Model domiciliació bancària 

·  En cas de separació o divorci serà imprescindible aportar la sentència. Si hi han fills el conveni regulador on es reflexe la pensió alimentària i/o compensatòria.

Si no és rep,  denúncia del fet davant l’autoritat competent.

· Certificat de renda de tots els membres de la unitat familiar o certificat de l’Agència Tributaria de no haver presentat.

· En cas de cobrament de prestacions o subsidis per desocupació, cal presentar el certificat del SEPE. En cas de no rebre cap prestació, cal presentar el pertinent certificat expedit pel mateix organisme.

· Targeta de demanda d’ocupació DARDE.

· Certificat del INSS de prestacions en cas de pensionistes o certificat de no rebre cap prestació.

· Certificat de vida laboral.

· Rebut de la hipoteca de l´habitatge.

· Còpia del contracte de lloguer i rebut.

· En cas de discapacitat, cal presentar el certificat acreditatiu.

· En cas de violència de gènere, denúncia formal davant el Juzgat o sentència.

OBSERVACIONS: A efecte de calcular la renda per càpita es consideraran tots el ingressos bruts  provinents de sous, renda de propietats, interessos bancaris i pensions o ajudes otorgades per institucions públiques o privades de qualsevol membre de la unitat de convivència.    

Per a sol·licitar aquesta ajuda has de dirigir-te  al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD  DE  LA TARGETA DEL MAJOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16248

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD DE PLAÇA PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE TERMALISME DEL IMSERSO

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ  EN EL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS DEL IMSERSO

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD DE PLAÇA PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD DE PLAÇA PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1532

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD  TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=377

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà

 

SOL.LICITUD DE TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17032

Per a obtindre més informació pots adreçar-te al Departament de Serveis Socials  l’Ajuntament de Benirredrà