Ordenances Municipals i Fiscals

 

ORDENANCES MUNICIPALS

 

1.- Ordenança de Règim Interior del Cementeri Municipal de Benirredrà

     Modificació Ordenança de Règim Interior del Cementeri Municipal de Benirredrà

 

2.- Ordenança del Preu Públic del Servei Municipal d'Horts Socials i Ecològics

 

3.- Ordenança Neteja i Clos Solars

 

4.- Ordenança sobre Tinença i Protecció d'Animals de Companyia

 

5.- Ordenança Reglament Orgànic Municipal (ROM)

 

6.- Ordenança  Servei Municipal d'Ajuda a Domicili (SAD)

 

7.- Ordenança de la Venda No Sedentària en el Casc Urbà de Benirredrà

 

8.- Ordenança Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària

 

9.- Ordenança d’Ocupació del Domini Públic en terrasses amb taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils

 

10.- Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica

 

11.- Ordenança reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal

 

12.- Ordenança taxa per a la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i immobilització dels mateixos

 

13.- Ordenança reguladora del Registre Municipal d’Acolliments Civils

 

14.- Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques

 

15.- Reglament Municipal d'Honors i Distincions.

 

 

 

ORDENANCES FISCALS

 

1.- Ordenança reguladora de la Taxa de Cementeri Municipal de Benirredrà i Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis funeraris

 

2.- Ordenança reguladora del preu públic per la celebració de qualsevol tipus de Cerimònia Civil

 

3.- Ordenança Fiscal de la Taxa per Expedició de Documents Administratius

 

4.- Ordenança reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 

5.- Impost de Béns Immobles (IBI). Impost de Béns Immobles Famílies Nombroses. Impost de Béns Immobles Autopista

 

6.- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

 

7.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals

 

8.- Ordenança reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

 

9.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.

         Modificació Ordenança d’Ocupació del Domini Públic en terrasses amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

 

10.- Ordenança fiscal general reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a discapacitats, aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals)

 

11.- Ordenança fiscal reguladora de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)

 

12.- Ordenança fiscal reguladora del Servei de Podologia

 

13.- Ordenança reguladora del preu públic per utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals

 

14.- Ordenances fiscals reguladores de diverses taxes i preus públics municipals. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids urbans

 

15.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis i Activitats Culturals

 

16.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i utilització de les instal·lacions de la Casa de Cultura i altres instal·lacions

 

17.- Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals