PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

 

   EXERCICI       TRIMESTRE

Ratio d'operacions

pagades *

 Ratio d'operacions

 pendents de pagament *

Període mitjà de pagament

 trimestral *

2016 PRIMER -15,69 5,06 -8,99
2015 QUART -8,47 213,24 12,62
2015 TERCER -20,46 133,23 15,97
2015 SEGON -18,95 98,81 1,41
2015 PRIMER -20,90 38,55 -7,80

   (* en dies)

 

PERÍODE MIJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS         TRIMESTRAL-GLOBAL
    EXERCICI       TRIMESTRE

Període Mitjà de Pagament Global

2016 PRIMER -8,99
2015 QUART 12,62
2015 TERCER 15,97
2015 SEGON 1,41
2015 PRIMER -7,80