Recursos Humans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR LA PLAÇA DE TÈCNIC ADMINISTRATIU

En acabar el termini de presentació de sol·licituds d'admissió a les proves de selecció de personal laboral temporal (contracte d'interinitat) mitjançant concurs-oposició i entrevista personal.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria en Resolució d'Ajuntament n.º 67/2016, de data 1 de març, i de conformitat amb l'article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

En fitxer adjunt s'expressa la resolució de l'alcaldia amb la llista d'admesos i la data del 12 d'abril a les 10:30 h. per a la realització dels exercicis.

descàrrega resolució de l'alcaldia amb llista d'admesos i data de les proves

 

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.
XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.

 

 

  • SOL·LICITUD BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

L’Ajuntament de Benirredrà posa en marxa una Borsa Social d'Ocupació, amb una dotació econòmica pròpia, que busca minimitzar aquesta situació de desocupació, oferint respostes a nivell municipal. D’aquesta manera volem que l’ocupació arribe, al major nombre possible de persones i famílies. Caldrà apuntar-se a les Oficines de l’Ajuntament fins el 7 de març de 2016.

La documentació que hi ha que aportar és la següent:

-       Fotocòpia DNI.

-       Fotocòpia Llibre de Família.

-       Fotocòpia Targeta de la Seguretat Social.

-       Fotocòpia Targeta Demanda d'Ocupació.

-       Certificat que acredite la percepció, o no, de prestacions o subsidi de desocupació.

-       Informe de Vida Laboral actualitzat.

-       Documentació acreditativa dels mèrits que el sol·licitant fa valdre, d'acord amb el barem.

Les sol·licituds estan disponibles a les Oficines municipals o en aquesta mateixa pàgina.